خدمات دستگاه

معاونت صنايع دستي

نام خدمت

مشاهده فرآیند

فرم ها

مدارك مورد نياز

نام دستگاههاي اجرايي مرتبط با خدمت ارايه شده

درخواست تسهيلات مشاغل خانگي

_

فرم درخواست تغییر آدرس

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

اداره كل كار و امور اجتماعي * اداره كل فني و حرفه اي * اداره امور شعب استان

صدور پروانه تولید انفرادی صنايع دستي

فرآیند

فرم درخواست و یا تمدید پروانه انفرادی

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

صدور پروانه تولید كارگاه های صنايع دستي

فرآیند

فرم درخواست جواز تاسیس و درخواست پروانه کارگاهی

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

تمديد پروانه كارگاه هايی صنايع دستي

فرآیند

فرم تمدید پروانه کارگاهی

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

تمدید پروانه تولید انفرادی صنايع دستي

فرآیند

فرم درخواست و یا تمدید پروانه انفرادی

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

امور بيمه هنرمندان

_

فرم ارزشیابی  

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

درخواست تسهيلات صنايع دستي

_

فرم ارزشیابی   و   فرم مشخصات هنرمندان متقاضي طرح تكريم هنرمندان پيشكسوت

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * رونوشت سند مالكيت * رونوشت كارت پايان خدمت براي آقايان

_

 

معاونت میراث فرهنگی

نام خدمت

مشاهده فرآیند

فرم ها

مدارك مورد نياز

نام دستگاههاي اجرايي مرتبط با خدمت ارايه شده

ارائه نقشه و اطلاعات به دانشجویان

فرآیند

_

_

_

پاسخ به استعلام ارگانهای دولتی

فرآیند

_

_

_

اخذ مجوز تاسیس موزه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی

فرآیند

_

_

_

مکاتبات حفاری غیر مجاز و کارشناسی اموال

فرآیند

_

_

_

خرید اشیاء تاریخی - فرهنگی

فرآیند

_

_

_

ارائه پاسخ استعلام جهاد کشاورزی

فرآیند

_

_

_

پاسخ به استعلام شهرداري

فرآیند

_

_

_

استعلام پروژه هاي ملي و استاني

فرآیند

_

_

_

تهيه پرونده هاي ثبتي تاريخي ( غير منقول) طبيعي _معنوي _(ناملموس)_ منقول

فرآیند

_

_

_

اخذ مجوز بازديد گروهي از موزه ها و اماكن تاريخي ( 1 روز )

فرآیند

_

_

_

 

معاونت گردشگری

نام خدمت

مشاهده فرآیند

فرم ها

مدارك مورد نياز

نام دستگاههاي اجرايي مرتبط با خدمت ارايه شده

صدور گواهينامه پايان دوره آموزشي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي

_

_

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * كارنامه قبوالب * برگه كارورزي* برگه نتيجه آزمون مصاحبه زبان انگليسي * رونوشت مدرك تحصيلي

_

صدور گواهينامه پايان دوره آموزشي راهنماي گردشگري

_

_

رونوشت كارت ملي * رونوشت تمام صفحات شناسنامه * كارنامه قبوالب * برگه كارورزي* برگه نتيجه آزمون مصاحبه زبان انگليسي * رونوشت مدرك تحصيلي

_

صدور كارت راهنماي گردشگري

_

_

گواهينامه پايان دوره راهنماي گردشگري * تائيديه حراست * برگه عدم اعتياد به مواد مخدر * برگه سوء پيشينه

_

تمديد كارت راهنماي گردشگري

_

_

گواهينامه پايان دوره راهنماي گردشگري * تائيديه حراست * برگه عدم اعتياد به مواد مخدر * برگه سوء پيشينه * كارت راهنماي گردشگري پيشين

_

صدور مجوز آموزشي دوره هاي كوتاه مدت گردشگري

_

_

تكميل برگه در خواست توسط متقاضي * رونوشت كارت ملي * رونوشت مدرك تحصيلي مرتبط * رزومه كاري متقاضي * تاائيديه محل آموزشگاه * ليست اساتيد داراي مجوز جهت تدريس * برنامه آموزشي پيشنهادي

_

ارائه شكايت از واحد ها و تاسيسات گردشگري

فرآیند

     

نظارت مستمر بر واحد ها تاسيسات گردگشري

فرآیند

     

تمديد پروانه بهره برداري براي واحد هاي پذيرايي

فرآیند

     

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir