شرایط و ضوابط تاسیس موزه

 

براساس بخشنامه شماره 101015/45011 مورخ 9/5/1389 معاون اول محترم رئیس جمهور ،به وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و استانداریهای سراسر کشور ، صدور مجوز تاسیس موزه ها در سطح کشور اعم از موزه های خصوصی ، مشارکتی و موزه های تحت پوشش سازمانهای دولتی (فعال یادر دست اقدام) منوط به تایید نهایی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور گردیده است .

متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس موزه لازم است پس از مکاتبات اولیه با مدیریت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ، ابتدا نسبت به تهیه و ارائه طرح توجیهی اقدام و پس از تایید آن ، به تدوین طرح محتوایی موزه بر اساس شرح خدمات ارائه شده مبادرت نمایند ، طرح محتوایی موزه از طریق اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به اداره کل موزه ها ارسال ، و پس از بررسی های لازم   ، در صورت تصویب طرح ، مجوز تاسیس موزه برای متقاضی حقیقی یا حقوقی صادر خواهد شد شد .

طرح محتوایی موزه

طرح توجیهی موزه

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir