بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی صنایع دستی

دارندگان کارتهای شناسائی میتوانندتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرند مراحل عمل عبارت است از:

مراجعه به معاونت صنایع دستی و ارائه ی درخواست

ثبت نام در سایت www.irantvto.ir

شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای

معرفی شدن ازطرف اداره کل میراث فرهنگی به شعبات بیمه در صورت قبولی در آزمون فوق

صنعتگرانی که به این روش تحت پوشش بیمه ی تامین اجتماعی قرار می گیرند بایست قبل از اتمام اعتبار کارت شناسائی نسبت ته تمدید اقدام نمایند و الا بیمه ی آنان قطع خواهد شد.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir