دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی

با توجه به مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و بند (3) ماده (48) و ماده (49) قانون فوق و بند(هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه تکمیل و امتیازدهی "فرم ارزیابی عملکرد کارمندان" بمنظور تعیین صلاحیت و تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی (پیمانی و قراردادی) و تداوم خدمت کارمندان رسمی به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

1 - تکمیل بندهای (1) تا (14) فرم ارزیابی عملکرد بر اساس مشخصات شغل و شاغل

2- امتیاز ردیف (الف) بند (15) بیانگر پایبندی به ارزش های سازمانی، اخلاقی و دینی با توجه به مفاد سوگندنامه، منشور اخلاقی و سایر مستندات مورد نظر

3- امتیاز ردیف (ج-4) بند (15) بیانگر وقت گذاری موثر در انجام وظایف محوله متناسب با کیفیت عملکرد کارمند در ساعات غیر وقت اداری(زمان صرف شده به عنوان اضافه کار فارغ از کیفیت عملکرد و بهره وری حاصله، ملاک ارزیابی نیست).

4- امتیاز ردیف (هـ) بند (15) کیفیت انجام وظایف و ارائه خدمات بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی بیانگر میزان سرعت و دقت کارمند در انجام وظایف و صحت و مطلوبیت ارائه خدمات با توجه به ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل.

5- امتیاز ردیف (و) بند (15) پشتکار و جدیت در انجام امور بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی بیانگر میزان مسئولیت پذیری، پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه، میزان تعهد کارمند نسبت به انجام کامل وظایف با توجه به ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل .

6- امتیاز ردیف (ز-1) بند (15) مهارت آموزی بیانگر میزان یادگیری و استفاده از نرم افزارهای تخصصی، کسب و بکارگیری دانش فنی در انجام امور، توسعه مهارت های شغلی فراتر از شرایط احراز شغل مورد تصدی( همراه با ذکر مصادیق ).

7- امتیاز ردیف (ح) بند (15) بیانگرخلاقیت و ارائه پیشنهادهای ارزنده با هدف کاهش زمان ویا مراحل انجام کار؛ صرفه جویی در هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش بهره وری در سطح فردی، واحد سازمانی و یا دستگاه و یا پیشنهادهای مورد تایید کمیته پذیرش پیشنهادها"بخشنامه شماره 195940/1900 مورخ 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" ( همراه با ذکر مصادیق ).

تبصره ها :

تبصره 1- استعلام از واحد گزینش جهت اخذ تاییدیه تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی و دریافت اطلاعات مربوط از واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به شکایات و... می بایست تا اول بهمن ماه هر سال توسط امور اداری استان به منظور شرط لازم جهت آغاز فرآیند ارزیابی انجام گیرد.

تبصره 2- تکمیل اطلاعات ردیف های (ب)، (ج-1)، (ج -2)،(ج -3)،(د)، (ز-2) و (ط) از بند 15 فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تایید بند 16 فرم فوق از ابتدای بهمن ماه هر سال ظرف مدت 15 روز(مستند به اطلاعات اخذ شده همان سال) توسط مسئول امور اداری استان

تبصره 3- فرم های "ارزیابی عملکرد کارمندان" می بایست برای مدیر واحد ذیربط به منظور تکمیل ردیف های (الف)، (ج-4)، (هـ)، (و)، (ز-1) و (ح) و تایید ردیف 17 فرم مزبور(متکی بر اقدامات و مصادیق همان سال) ارسال و حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال دریافت گردد.

(امتیازاتی که توسط مدیر بلافصل کارمند تعیین می شود می بایست با هماهنگی رییس مافوق انجام پذیرد).

تبصره 4- درخصوص ردیف (ی) با توجه به ماده 5 دستور العمل ارزیابی عملکرد کارمندان به شماره 140521 مورخ 13/11/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستگاه می تواند متناسب با ویژگیهای اختصاصی شاغل خود، چنانچه امتیاز هر یک از عوامل ، نیازمند تغییر بوده و یا اضافه نمودن عاملی جدید، ضرورت داشته با تایید شورای راهبری توسعه مدیریت مربوط، حداکثر تا 20 امتیاز از سقف 120 امتیاز فرم را تغییر دهد بنحویکه این تغییر منجر به حذف هیچ یک از عوامل مندرج در فرم نشود (کاهش یا افزایش امتیاز و یا اضافه نمودن عامل جدید).

(ضمناً با عنایت به بررسی موضوع ماده فوق در شورای راهبری توسعه مدیریت ستاد مرکزی سازمان ، متعاقباً مصوبات جلسه اعلام خواهد شد).

تبصره5- ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران میانی و بالاتر) بر اساس دستورالعمل و فرم مستقلی می باشد که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره6- تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی منوط به نیاز واحد مربوط و وجود اعتبار لازم، تاییدیه گزینش، عدم محکومیت براساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و کسب امتیاز حداقل 80 امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندانمی باشد.

تبصره 7- اخذ امضای مقامات مجاز طبق فرم های "ارزیابی عملکرد کارمندان" و اقدام بر اساس اجرای دستورات و اطلاع رسانی به کارمند ذیربط می بایست تا 15 اسفند ماه هر سال انجام پذیرد.

تبصره 8- درج تاریخ و شماره فرم، پس از تکمیل بند 18 انجام می شود.

با سپاس از دقت نظر همکاران محترم در هر چه مطلوب تر انجام شدن فرایند ارزیابی عملكرد

فرم ارزيابي عملكرد كاركنان رسمي و پيماني ( تا سال 1390)

فرم ارزيابي عملكرد كاركنان رسمي و پيماني ( از سال 1391 بعد)

فرم ارزيابي عملكرد مديران پايه رسمي و پيماني ( تا سال 1390)

فرم ارزيابي عملكرد مديران پايه رسمي و پيماني ( از سال 1391 بعد)

فرم ارزيابي عملكرد مديران مياني رسمي و پيماني ( تا سال 1390)

فرم ارزيابي عملكرد مديران مياني رسمي و پيماني ( از سال 1391 بعد)

فرم ارزيابي عملكرد كاركنان قراردادي

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان دولت

 

 

ارزيابي عملكردكاركنان :

          ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزشيابي عملكرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد مي‌‌تواند انبوهي از مزيت‌ها را براي سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزاني دارد. لانجنكر و نيكوديم[1] (1996)، بيان كرده‌اند كه سيستم ارزشيابي عملكرد؛ الف) بازخورد عملكردي مشخصي را براي بهبود عملكرد كاركنان فراهم مي‌آورد، ب) الزامات كارآموزي كارمند را معين مي‌كند ج) زمينه توسعه كاركنان را فراهم و تسهيل مي‌كند، د) بين نتيجه‌گيري پرسنلي و عملكرد ارتباط نزديكي برقرار مي‌نمايد و هـ) انگيزش و بهره‌وري كاركنان را افزايش مي‌دهد. همچنين رابرتس و پاولاك[2] (1996) معتقدند كه ارزشيابي عملكرد براي مقاصد متعدد سرپرستي و توسعه‌اي از جمله، الف) براي ارزشيابي عملكرد فردي بر حسب نيازهاي سازماني، ب) پيش‌بيني بازخورد به كاركنان در جهت اصلاح يا تقويت رفتار آنها و ج) تخصيص پاداش و ارتقاي شغلي افراد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

          در عين حال، امروزه بسياري از نظام‌هاي منابع انساني و مديريت معمول، مناسب به نظر نمي‌رسند و الگوهاي قديمي ناكارآمد تلقي مي‌شوند. طي دهه اخير، بسياري از سازمانها دريافته‌اند كه در عمل فاقد نظام ارزشيابي عملكردي كه بتوان از طريق آن اولويت‌ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازي آنها را پي گرفت، هستند. انسان به دليل گستردگي حيطه‌هاي شناختي و استفاده از ابزار‌هاي مختلفي نظير احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفكر در موضوعات مختلف بويژه در ارزيابي و تفسير رفتار و عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه اين عوامل كاردستيابي مديران به ارزيابي عملكرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردويك[3] ،2005 ص10). با توجه به مطالب ياد شده سئوال اصلي مطالعه حاضر اينست كه عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان چيست؟ و براي دستيابي به پاسخ اين سئوال كلي سئوالهاي ويژه زير مطرح شده است.

1-  مفهوم عملكرد و ارزشيابي آن از ديدگاه صاحبنظران چيست؟

2-  رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد كدامند؟

3-خطاهاي بالقوه در ارزشيابي عملكرد كاركنان چيست.

4-ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد چيست؟

مفهوم ارزشيابي عملكرد:

          براي درك مفهوم ارزشيابي عملكرد بايستي ابتدا مفهوم عملكرد را دريابيم. عملكرد به درجه انجام وظايفي كه شغل يك كارمند را تكميل مي‌كند اشاره دارد (بايرز و رو[4]، 2008:ص 216) و نشان مي‌دهد كه چگونه يك كارمند الزامات يك شغل را به انجام مي‌رساند. عملكرد اغلب با «تلاش» كه اشاره به صرف انرژي دارد يكسان تلقي مي‌شود، اما عملكرد براساس نتايج فعاليت‌ها اندازه‌گيري مي‌شود. براي مثال يك دانشجو ممكن است تلاش زيادي را در آماده شدن براي آزمون بكار گيرد اما نمره كمي دريافت كند در اين مورد تلاش زيادي صورت گرفته اما عملكرد پايين بوده است. به عقيده بايرز ورو (2008ص217) عملكرد افراد در يك موقعيت مي‌تواند به عنوان نتيجه ارتباط متقابل بين: الف) تلاش، ب) توانايي‌ها و ج)ادراكات نقش تلقي شود." تلاش"، كه از برانگيختگي نشأت مي‌گيرد اشاره به ميزان انرژي (فيزيكي يا ذهني) كه يك فرد در انجام وظيفه استفاده مي‌كند دارد." توانايي‌ها"، ويژگيهاي شخصي مورد استفاده درانجام يك شغل هستند و" اداراكات نقش" به مسيرهايي كه افراد باور دارند بايستي تلاشهايشان را در جهت انجام شغلشان هدايت كنند، اشاره مي‌كند.


[1].Longenecker and Nykodym

[2].Roberts and pavlak

[3]. Stredwick

[4].Byars and Rue

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی

با توجه به مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و بند (3) ماده (48) و ماده (49) قانون فوق و بند(هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه تکمیل و امتیازدهی "فرم ارزیابی عملکرد کارمندان" بمنظور تعیین صلاحیت و تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی (پیمانی و قراردادی) و تداوم خدمت کارمندان رسمی به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

1 - تکمیل بندهای (1) تا (14) فرم ارزیابی عملکرد بر اساس مشخصات شغل و شاغل

2- امتیاز ردیف (الف) بند (15) بیانگر پایبندی به ارزش های سازمانی، اخلاقی و دینی با توجه به مفاد سوگندنامه، منشور اخلاقی و سایر مستندات مورد نظر

3- امتیاز ردیف (ج-4) بند (15) بیانگر وقت گذاری موثر در انجام وظایف محوله متناسب با کیفیت عملکرد کارمند در ساعات غیر وقت اداری(زمان صرف شده به عنوان اضافه کار فارغ از کیفیت عملکرد و بهره وری حاصله، ملاک ارزیابی نیست).

4- امتیاز ردیف (هـ) بند(15) کیفیت انجام وظایف و ارائه خدمات بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی بیانگر میزان سرعت و دقت کارمند در انجام وظایف و صحت و مطلوبیت ارائه خدمات با توجه به ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل.

5- امتیاز ردیف (و) بند(15) پشتکار و جدیت در انجام امور بر اساس ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی بیانگر میزان مسئولیت پذیری، پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه، میزان تعهد کارمند نسبت به انجام کامل وظایف با توجه به ویژگی های عمومی و اختصاصی شغل .

6- امتیاز ردیف (ز-1) بند(15) مهارت آموزی بیانگر میزان یادگیری و استفاده از نرم افزارهای تخصصی، کسب و بکارگیری دانش فنی در انجام امور، توسعه مهارت های شغلی فراتر از شرایط احراز شغل مورد تصدی( همراه با ذکر مصادیق ).

7- امتیاز ردیف (ح) بند(15) بیانگرخلاقیت و ارائه پیشنهادهای ارزنده با هدف کاهش زمان ویا مراحل انجام کار؛ صرفه جویی در هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش بهره وری در سطح فردی، واحد سازمانی و یا دستگاه و یا پیشنهادهای مورد تایید کمیته پذیرش پیشنهادها"بخشنامه شماره 195940/1900 مورخ 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" ( همراه با ذکر مصادیق ).

تبصره ها :

تبصره 1- استعلام از واحد گزینش جهت اخذ تاییدیه تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی و دریافت اطلاعات مربوط از واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به شکایات و... می بایست تا اول بهمن ماه هر سال توسط امور اداری استان به منظور شرط لازم جهت آغاز فرآیند ارزیابی انجام گیرد.

تبصره 2- تکمیل اطلاعات ردیف های (ب)، (ج-1)، (ج -2)،(ج -3)،(د)، (ز-2) و (ط) از بند 15 فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تایید بند 16 فرم فوق از ابتدای بهمن ماه هر سال ظرف مدت 15 روز(مستند به اطلاعات اخذ شده همان سال) توسط مسئول امور اداری استان

تبصره 3- فرم های "ارزیابی عملکرد کارمندان" می بایست برای مدیر واحد ذیربط به منظور تکمیل ردیف های (الف)، (ج-4)، (هـ)، (و)، (ز-1) و (ح) و تایید ردیف 17 فرم مزبور(متکی بر اقدامات و مصادیق همان سال) ارسال و حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال دریافت گردد.

(امتیازاتی که توسط مدیر بلافصل کارمند تعیین می شود می بایست با هماهنگی رییس مافوق انجام پذیرد).

تبصره 4- درخصوص ردیف (ی) با توجه به ماده 5 دستور العمل ارزیابی عملکرد کارمندان به شماره 140521 مورخ 13/11/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستگاه می تواند متناسب با ویژگیهای اختصاصی شاغل خود، چنانچه امتیاز هر یک از عوامل ، نیازمند تغییر بوده و یا اضافه نمودن عاملی جدید، ضرورت داشته با تایید شورای راهبری توسعه مدیریت مربوط، حداکثر تا 20 امتیاز از سقف 120 امتیاز فرم را تغییر دهد بنحویکه این تغییر منجر به حذف هیچ یک از عوامل مندرج در فرم نشود (کاهش یا افزایش امتیاز و یا اضافه نمودن عامل جدید).

(ضمناً با عنایت به بررسی موضوع ماده فوق در شورای راهبری توسعه مدیریت ستاد مرکزی سازمان ، متعاقباً مصوبات جلسه اعلام خواهد شد).

تبصره5- ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران میانی و بالاتر) بر اساس دستورالعمل و فرم مستقلی می باشد که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره6- تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی منوط به نیاز واحد مربوط و وجود اعتبار لازم، تاییدیه گزینش، عدم محکومیت براساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و کسب امتیاز حداقل 80 امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندانمی باشد.

تبصره 7- اخذ امضای مقامات مجاز طبق فرم های "ارزیابی عملکرد کارمندان" و اقدام بر اساس اجرای دستورات و اطلاع رسانی به کارمند ذیربط می بایست تا 15 اسفند ماه هر سال انجام پذیرد.

تبصره 8- درج تاریخ و شماره فرم، پس از تکمیل بند 18 انجام می شود.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir